02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Velemín-Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kostel sv. Antonína Paduánského byl založen roku 1669 a vlastní jeho výstavba se uskutečnila pravděpodobně v letech 1675 až 1680. Autorem návrhu kostela je Antonio della Porta, stavebníkem byl Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Raně barokní kostel byl v průběhu let upraven ve třetí čtvrtině 18. století a v 19. století. Kostel sv. Antonína Paduánského je komponován jako jednolodní prostor s obdélníkovým půdorysem s mělkými bočními kaplemi situovanými mezi pilíři. Chrámová loď je uzavřena trojbokým presbytářem, který je zastropen paprsčitou klenbou. Po obou bocích presbytáře jsou postaveny dvoupodlažní plochostropé přístavky - sakristie s oratořemi v patře . Prostor chrámové lodi je zastropen valenou klenbou s pasy a s mělkými pilířovými arkádami po obou bocích chrámové lodi. Kruchta kostela byla pravděpodobně v letech 1766 – 1767 přestavěna. Kaple v podkruchtí je zastropena plackou.

Za presbytářem kostela byla v minulosti vystavěna dřevěná čtyřboká zvonice na kamenné podezdívce, která však již v současné době neexistuje. Na východní straně pod kostelem je na trojúhelném půdoryse starý, dnes zdevastovaný hřbitov. Vnitřní vybavení kostela je silně poškozeno vlivem červotoče, zvýšené vlhkosti zdiva. V důsledku několikanásobného vykradení, zůstaly v interiéru pouze kostelní lavice a čtyři oltářní obrazy v bočních kaplích. V kryptě kostela byl roku 1686 pochován jeho stavebník, Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic s odznaky své vojenské hodnosti. Proces postupné devastace kostela a jeho okolí bylo dovršeno zřícením dřevěné zvonice a vyloupením Kaplířovy krypty.

V současné době díky především mimořádné iniciativě pana JUDr. Vladimíra Elledera, který podnítil zájem o kostel a jeho význam ve vztahu k zásluhám Zdeňka Kašpara Kaplíře jako obránce Vídně a tím i celé střední Evropy před tureckým vpádem v roce 1683, se postupně ustavuje společenství – Kruh přátel kostela v Milešově - s cílem dosáhnout obnovy kostela sv. Antonína Paduánského a tím uchránit hodnotnou architektonickou památku a obnovit pietní vztah k památce a odkazu Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Díky Milešovskému spolku přátel přírody a občanům Milešova se na jaře roku 2012 podařilo upravit i okolí kostela a vyčistit starý hřbitov od náletů a staré trávy. Postupně se snad s pomocí všech "přátel" podaří navrátit tomuto baroknímu skvostu jeho původní podobu.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2021 • Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021 • Noc kostelů 2021
Velemín-Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube