10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Jičín-Nové Město, kostel Panny Marie Bolestné, hřbitovní

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
Otevřený kostel

Informace o kostele

http://www.kostelycz.cz/foto/30jicinpm2.jpg

 

Základní kámen kostela Nejsvětější Trojice položen rektorem jičínské jezuitské koleje z pověření kardinála Arnošta Harracha roku 1629 nedaleko Starého města ve směru jihojihozápadním, na mírné terénní vlně. Místo bylo vybráno v těsném sousedství hřbitova, nově založeného na poměrně rovném prostranství při západním okraji jičínského Nového města.

Stavba původně hřbitovního a špitálního kostela pokračovala rychle, a tak již k roku 1634 lokalitě dominuje vysoká stavba jednolodního kostela, zaklenutá třemi poli klenby, s presbytářem orientovaným k západu.  Dvě postranní ´ kaple - předsíně´ připojené v místě transeptu pak půdorys kostela rozšířily a dnes umožňují přístup přímo na svaté pole. Hřbitovní kaple, navázaná na stavbu kostela v jeho ose ze západu a přístupná pouze zvenčí, pochází též z této první etapy stavby kostela.

Od smrti vévody Albrechta z Valdštejna práce na kostele na dlouhé období ustaly; druhá půle Třicetileté války a období bezprostředně po ní byly především ve znamení hojení lidských ran a zápasu s materiálním nedostatkem. Druhá etapa v budování kostela se počíná až k roku 1661, kdy je nejprve změněno jeho patrocinium na Matris Compatientis de Sale (Matky Spolutrpitelky de Sale), roku 1663 je pak při jižní straně dokončena přístavba sakristie, z provozních důvodů dosud chybějící část stánku.

Teprve k roku 1718 je zbudován hlavní vstup do kostela, ústící svým schodištěm k frekventované Pražské cestě, jež je zároveň živou tepnou spojující jičínské Staré a Nové město; nad vchodem zřízena dvoupatrová věž – zvonice.

Konec 19. století přináší konečnou podobu kostela, jež se zachovala do dnešních dnů. Přístavba technického objektu v roce 1879 ze strany severní, sloužícího potřebám hřbitova, doplnila půdorys kostela na symetrický.

V současnosti kostel prochází opravami. Vnější plášť budovy je před dokončením, na opravu interiéru se dosud hledají prostředky. Uvnitř budovy se zachovala pouze barokní štukatura kleneb. Obrazová výzdoba je dlouhodobě deponována v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně a v církevním depozitáři. Mobiliář, pokud nebyl zničen vlhkostí či dřevokazným hmyzem, byl vystěhován a očekává náročnou sanaci.

Kostel Panny Marie de Sale je od roku 1958 vyhlášen kulturní památkou a pod  rejstříkovým číslem 26310/6 – 1101 je pod ochranou České republiky. Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín uvítá jakoukoliv podporu či iniciativu, která by pomohla opravu této kulturní památky a jeho vybavení dokončit.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube