07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hlinsko, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:20 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnosthlinsko.cz

GPS: 49°45'48.568"N, 15°54'7.049"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Sokol

 

Nynější děkanský kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1730 – 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Náklady na stavbu činily 6.837 zl. 44 kr. Kostel má presbytář orientovaný k severu a do jižního průčelí je pojata věž původního kostela, který byl později zbořen. Z mobiliáře se zachovala pouze křtitelnice z r. 1628. Stejně vzácný je i zvon ve věži, který váží 1315 kg a byl ulit r. 1520 mistrem Danielem z Kutné Hory. Z vnitřního vybavení kostela vyniká hlavní oltář. Sochy sv. Václava a sv. Víta jsou stejně jako sochy andělů s drapérií po stranách tabernáklu, dílem chrudimského řezbáře Ignáce Rochbacha, jednoho z nejlepších žáků nejvýznamnějšího sochaře českého baroka, Matyáše Brauna. Ze stejné doby pochází kazatelna, dva rozvilinové oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého a skříň varhan. Obraz na hlavním oltáři pochází z r. 1840. Namaloval jej Jan Vorlíček podle staršího obrazu, který se však nedochoval. Rokokový oltář Panny Marie se v současné době nachází v křestní kapli, která vznikla v roce 1863. Původně byla tato kaple zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději, r. 1962 byl obraz věrozvěstů, dílo akademického malíře Josefa Papáčka, přemístěn na postranní oltář v lodi kostela. Ostatní vybavení pochází z pozdější doby a v 19 i ve 20. století a prodělalo v důsledku oprav mnoho změn. Zvony byly v r. 1917 – 18 odebrány k válečným účelům. Nové zvony pořízené v r. 1932 potkal za druhé světové války stejný osud. Rekvizice přečkal jen starobylý zvon z r. 1520. Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1951 byl dekretem diecézního královéhradeckého biskupa Mořice Píchy farní kostel Narození Panny Marie v Hlinsku povýšen na děkanský. V posledních desetiletích prošel hlinecký kostel celou řadou významných proměn. Uvádíme jen ty nejvýznamnější:

  • liturgická úprava – nový oltář, ambon, nová omítka, výmalba interiéru (1976 – 79)
  • generální oprava varhan pod vedením autora mešního ordinária a rodáka z nedalekého Krucemburku – P. Karla Břízy (1982)
  • nová tepaná mříž ve vstupní bráně – „Návrat marnotratného syna“ podle návrhu P. Hartmana (1981)
  • položení nové dlažby (1984)
  • pořízení nového zvonu o váze 530 kg zasvěceného sv. Cyrilu a Metoději (1985)
  • generální rekonstrukce střechy včetně statického zajištění stropu a pokrytí kostela měděným plechem (2002 –2005)
  • úprava bývalé kotelny na prostor pro nedělní školičku (2011)  
  • opravené schodiště na věž kostela (2015)  
  • zahájení prací na opravě interiéru kostela (2019)
  • sbírka na RENSTRUKCI ZVONŮ (2019)  

 

REKONSTRUKCE ZVONŮ na věži hlineckého děkanského kostela

Rekonstrukce zvonů na věži hlineckého děkanského kostela Narození Panny Marie se připravuje naplno. Samotná věž kostela byla ještě před několika lety v havarijním stavu. V minulém období však byla vyměněna střešní krytina a podařilo se rovněž opravit vnitřní schodiště.

 

V současné době je řešen tristní stav zvonů, neboť ani jeden z nich není schopen plnohodnotného zvonění a zastaralý mechanismus je může ještě více poškodit.

 

Na věži se nacházejí tři pozice pro zvony. Uprostřed je hlavní zvon (1315 kg) z roku 1520. I přes jeho historickou hodnotu se na něj nemůže zvonit z důvodu prasklého zvonu. Zvon byl již dříve čtyřikrát opravován (naposledy v roce 1939).

 

Vpravo od něj je zvon z roku 1985, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději (530 kg). Ačkoliv je relativně nový, má nevhodně zvolené srdce, které ho vytlouká a hrozí jeho prasknutí.

 

Dále je na věži umíráček (64 kg) z roku 1658 – původně z radničních hodin, za války byl zrekvírován, avšak po válce byl nalezen a vrácen a město jej v roce 1946 darovalo kostelu.

 

Připomeňme smutný osud předchozích hlineckých zvonů – válečným rekvizicím první světové války neunikly v roce 1917 zvony z let 1617 (660 kg) a 1888 (umíráček); nové zvony si pak farnost pořídila v roce 1932 (662 kg a 69 kg), ale byly jí zabaveny v druhé světové válce v roce 1942.

 

Stávající zvony mají korunu, která umožňuje jejich otáčení pouze do čtyř poloh (otáčením v závěsu se prodlužuje životnost zvonu). Samotná konstrukce je železná. Starý systém zvonění je poháněn běžnými elektromotory s řetězovým převodem, což je pro zvony velmi tvrdé.

 

Hlinecká farnost tedy chystá tyto konkrétní kroky pro záchranu zvonů:

 

- srdce zvonu z roku 1985 bude nahrazeno měkčím materiálem, který nezmění tón ani intenzitu zvuku a nebude zvon tolik opotřebovávat. Železná konstrukce bude nahrazena dubovou hlavou, která umožňuje šetrnější pohyb zvonu,

 

- zvon z roku 1520 bude sejmut z věže a na jeho místo farnost pořídí zcela nový zvon se středně těžkým žebrem a korunou, která umožňuje natáčení do mnoha poloh v ozubech a tím i menší opotřebovávání nárazové hrany zvonu,

 

- zvonění všech zvonů bude poháněno moderními lineárními motory, které v podstatě imitují klasickou práci zvoníka (rozhoupávání zvonu ručně lanem) a k vytváření úderů dochází přirozeným souladem pohybu zvonu a pohybu srdce jejich vlastní vahou.

 

Děkanský úřad oslovil několik dodavatelů a vybral nejvhodnější nabídku. Celková cena rekonstrukce zvonů je vyčíslena na částku 924  558 Kč vč. DPH.

 

Uvítáme jakýkoliv příspěvek, který pomůže uvedený záměr realizovat. Dárci mohou přispívat několika způsoby - na bankovní účet farnosti, který je u České spořitelny, číslo účtu: 3235102339 / 0800, variabilní symbol: 01012019. Dále lze přispět na opravy při předem ohlášených sbírkách při mších svatých v kostele. Předat dar lze také v sakristiích našich kostelů (Hlinsko, Chlum, Včelákov, Studnice), na hlineckém sídlišti v Centru Jana XXIII. a na děkanství - faře. Na veškeré dary může farnost vystavit potvrzení pro finanční úřad na odpočet od základu daně z příjmů. Díky tomu mohou být nižší daně pro fyzické osoby i firmy.

 

Starý zvon z roku 1520 by měl být po sejmutí z věže umístěn po dohodě s městem do stálé volně přístupné expozice v blízkosti kostela. Jako zvláštní poděkování dárcům, kteří přispějí vyššími obnosy a přáli by si, aby jejich jméno bylo zapsáno do historie města, chystáme pamětní desky s vytesanými jmény dárců, které budou při slavnostní příležitosti vyzd-vižení nového zvonu na věž umístěny do expozice starého zvonu.

 

Aktuální stav prostředků k 24. květnu 2019, kdy je pořádána Noc kostelů, je cca 140 000 Kč, což je přibližně 15 % z cílové částky 924 558 Kč. V děkanském kostele, v Centru Jana XIII. na sídlišti i na webu farnosti je umístěn nástěnný „teploměr“, na kterém lze růst darů sledovat.

 

Hlas zvonů při různých příle-žitostech neodmyslitelně patří k naší kulturní tradici. Děkujeme všem, kteří pomohou svým darem k tomu, abychom tuto tradici mohli předat dalším generacím obyvatelů města Hlinska.

Všem, kteří myslí na náš kostel, památku města Hlinska a poskytnou dar na opravy, patří mnohé díky!

 

Vydáno v roce 2019 u příležitosti Noci kostelů

Římskokatolickou farností - děkanstvím Hlinsko

Faráře Toufara 91, Hlinsko 539 01

www.farnosthlinsko.cz

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube