07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 19:05
Zahájení
zahájení zvoněním
19:05 - 19:20
vystoupení dětského pěveckého sboru dýšinské školky „Kapičky“
19:30 - 20:00
Schola Cantorum Pilsensis

Kostel je na těchto trasách:

Cyklotrasa Chrást-Šťáhlavy
Trasa stejná jako loni.…

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdysina.cz

GPS: Loc: 49°46'34.879"N, 13°29'23.469"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Tomáš Kadlec

Návaznost na dopravu:

Z Plzně vlakem - vystupte ve stanici Chrást - do Dýšiny je to cca 15 min. pěšky

...nebo autobusem z Doubravky z konečné trolejbusu č. 16 - linky 53 a 54

Dýšinský kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy je nejvýraznější dominantou zdejší malebné vesnické památkové zóny. (www.obecdysina.cz) Poprvé je připomínán r. 1328, kdy byl vysvěcen pražským světícím biskupem Přibyslavem. Tato původní gotická stavba byla roku 1696 v lodi přestavěna barokně a na západním průčelí přistavěna dvojice věží. Z gotické stavby se však zachovalo gotické presbyterium sklenuté křížovou klenbou s hruškovitými žebry a mohutný triumfální oblouk, okosený a vyžlabený, dělící kněžiště od lodi.

Hlavní raně barokní oltář kostela je z roku 1666, v 18. stol. doplněný a v 19.stol. opravený. V jeho nice je umístěna barokní replika pozdně gotické Panny Marie s Ježíškem z roku 1723. Do nástavce hlavního oltáře je zasazen obraz Nejsvětější Trojice z roku 1851 od plzeňského malíře Jana Herzoga. Po stranách oltáře stojí kopie původních pozdně gotických soch svatých Šimona a Judy Tadeáše, které pro oltář roku 2001 vyřezal mistr Miroslav Binko z Dýšiny. Originály se staly sbírkovými předměty Diecézního muzea v Plzni. Kamenná křtitelnice pochází z r. 1669. Boční oltář sv. Barbory je z r. 1722; obrazy světice a Svaté Rodiny v nástavci byly přemalovány r. 1851 Janem Herzogem. Oltář sv. Jana Nepomuckého z r. 1710 nese obraz světce a reliéf Madony v nástavci. Barokní kazatelna pochází z r. 1723. Roku 1924 byl při nevhodné stavební úpravě kostela zabílen v presbyteriu starobylý nápis týkající se zasvěcení, který zněl: Ecclesia heac consecrata est anno MCCCXXVIII a venerabili Patre fratre Pr….islao Episcopio Saradonesi in honorem S.S. Trinitatis et ss. apostol….onis et Judae die XV. Martii - Tento kostel byl posvěcen roku 1328 ctihodným otcem bratrem Přibyslavem, biskupem saradoneským, ke cti Nejsv. Trojjice a sv. apoštolů Šimona a Judy dne 15. března. V sakristii je umístěna barokní jednoduchá kredenc ze 17.stol. Replika parléřovské sochy sv. Václava, umístěná dnes nad postranním vchodem do kostela, byla do kostela obstarána farářem P. Františkem Jílkem za nacistické okupace, jako morální posila věřících v tehdejších těžkých dobách. Varhany jsou z třicátých let. 20.stol. Poslední větší stavební úprava kostela proběhla v roce 1971, další, rozsahem menší, r. 1999. Soiučástí areálu, v němž se noc kostelů bude v Dýšině odehrávat, je i památkově chráněná barokní fara z r. 1727. Autorem jejího projektu byl plzeňský barokní stavitel Jakub Auguston; ten je též autorem návrhu na hřbitovní zeď se vstupní branou a brankou z téhož roku. Hřbitov byl však později vícekrát rozšiřován. Odpočívá na něm řada významných osobností, např. hudební skladatel Josef Bartovský, ministr zahraničí předmnichovské ČSR Kamil Krofta, lesní rada Dominik Šašek, řídící učitel a regionalista Václav Chudáček, řada obětí nacistické okupace aj. Kostel i fara slouží zdejší farnosti, o jejíchž aktivitách se můžete dozvědět na níže uvedených internetových stránkách.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube