07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Slaný, kostel sv. Gotharda

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://farnostslany.cz/

Adresa kostela: Vinařického 12/16

GPS: 50°13'46.750"N, 14°5'22.958"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Poříz

Návaznost na dopravu:

bus: Praha-Dejvická - Slaný-autob. nádr. (dál pěšky cca 400 m)

vlak: Praha-Hl. nádr. - Kralupy nad Vltavou - Slaný

Kostel byl založen benediktiny z Ostrova asi v letech 1130 až 1150 jako románská basilika. První zpráva o kostelu byla zaznamenána r. 1137 pokračovatelem Kosmovým. Píše se o zázračném uzdravení jedné ženy před kostelem sv. Gotharda, který nechal postavit šlechtic a velmož Mladota. Jméno velmože Mladoty se vyskytuje v době panování českého knížete Sobeslava I. (1125-1140), kdy Mladota vystupuje jako svědek směnné smlouvy o Tuřany. Mladota je zmiňován také roku 1205 jako hlavní dobrodinec ostrovského kláštera. Chrám vznikl patrně dříve než se osada Slaný stala středem kraje. Benediktinům patřila osada mezi chrámem a Slánskou horou. Teprve později bylo osadě vymoženo právo trhové, které vedlo k rozšíření osady nad chrám. Chrám byl začleněn do opevnění dodatečně. V 13. století se majetek benediktinů značně rozšířil a po r. 1277 zahrnoval celé vsi Jemníky, Humny, Libušín, Vinařice, Žehrovice, část Pcher a Vinařickou horu. Roční výnos ovčárské vinice činil 12 kop grošu. Roztroušené okolní statky bránily rozvoji města a proto za krále Václava II. byl majetek kláštera směněn. Duchovní správou byl klášterem jmenován probošt, který byl vybrán z řad mnichů. Dochovaly se zprávy o úmrtí probošta Dominika (r. 1357) a o jmenování mnicha Detřicha. Detřich vedl četné spory a zřejmě byl jeho život velmi pohoršlivý. Po jeho smrti nastoupil r. 1396 probošt Oldřich. Nástupy dalších duchovních zmíníme stručněji: 1413 Mikuláš, 1416 Bohuslav. Roku 1420 bylo město obsazeno husity, benediktini vypuzeni a obec dosadila kněze z utrakvistického hnutí. Gotická přestavba ve 14. století nahradila původní kostel. Kolem kostela byl hřbitov. Probošství tedy patřilo k ostrovskému klášteru u Davle až do jeho zboření husity v roce 1425. Léta 1425 – 1623 patří době utrakvistické. Jako duchovní správci jsou zmiňováni: 1454 Jakub, 1479 Jan, 1531 kněz Jiřík, jenž "zamenaje čas nebezpečný, morní, ucčinil kšaft, v nemž obmyslil znamenitým odkazem bratřinu literátů ve Slaném". 1548 kněz Jan, 1562 kněz Ondřej, 1565 Vavřinec, Jan de Porta se nepohodnul s konšely a odešel r. 1581. Nástupcem byl kněz a spisovatel Vavřinec Leander Rváčovský, ale i ten měl spory s pány slánskými. Od roku 1623 je děkanství katolické. Přestavba kostela do dnešní podoby byla zahájena v druhé polovině 15. století, avšak dokončena až r. 1520. K dochovaným památkám patří křtitelnice a zvony z 15. století a barokní varhany od Antona Reisse z let 1782-4. V uplynulých padesáti letech působili v duchovní správě tito kněží: P. A. Komanec byl po r. 1948 komunisty uvězněn a zemřel v žaláři. P. Rudolf Zimandl byl nejprve kaplanem P. Komance a po jeho zatčení převzal duchovní správu. Zanedlouho však byl z větší slánské farnosti přeložen do Vraného a posléze mimo slánský okres do Mcel u Nymburka. P. Zdražil získal státní souhlas pro slánskou farnost po P. Zimandlovi. Avšak nezískal si mnoho důvěry farníků, kteří dlouhá léta dojížděli za bohoslužbou do okolních vesnic. V té době ve Slaném bydlel salesián propuštený z vězení, P. Karel Maria Polák. Ten sloužil tajně bohoslužby v soukromých bytech invalidů a vyučoval náboženství. P. Polák koncem šedesátých let dostal státní souhlas a odešel do Slavonína u Olomouce. P. Josef Šebek byl salesián a působil ve městě do r. 1971. Vychoval jediného slánského bohoslovce. P. Stanislav Prokop vychovaný P. Šebkem byl krátce i jeho nástupcem. Započal náročnou celkovou opravu fasády chrámu. Zavedl pravidelné schůzky farníků. Brzo však jeho činnost byla trnem v oku komunistům a musel odejít ze Slaného. P. Jiří Dítě působil do začátku osmdesátých let. Byl členem Pacem in Terris. P. Jan Brodský byl farářem asi 2 roky a odešel do civilního zaměstnání. Poté nejaký čas sloužili bohoslužby kněží z okolí, především františkánský kněz z Velvar, P. František Houška. P. Alois Hurník, salesiánský kněz, byl velmi oblíben a sloužil zde až do pádu komunismu, kdy odešel do salesiánské komunity v Plzni. Zavedl tajnou výchovu náboženství pro děti a organizoval neméně tajné prázdninové "chaloupky", vedené salesiány. Za jeho působení došlo k nezbytným úpravám elektrické instalace v chrámu, včetne ozvučení mikrofonem. Po něm nastoupil P. Pavel Táborský, který zde obětavě působil řadu let až do roku 2018. V současné době je administrátorem farnosti P. Jan Poříz OCD, převor kláštera bosých karmelitánů ve Slaném.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube