07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

GPS: 50°38'34.547"N, 15°15'24.149"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Simmova

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jakuba Většího najdeme vlastně v centru města, z hlavního náměstí se Husovou ulicí dostaneme na Malé náměstí. Malému náměstí vévodí tzv. kostelní vršek s kostelem sv. Jakuba Většího. 

NOC KOSTELŮ V ŽELEZNÉM BRODĚ – pátek 2. června 2023

 

PROGRAM PŘED KOSTELEM SV. JAKUBA - (RC Andílek):

14.00 – 17.00           Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi. Můžete se těšit na piknik na dekách, hry a soutěže, malování na obličej, tvořivé dílničky.

15:00 - 15:40           Pohádka pro děti "O malém tygrovi" –  divadlo Rolnička 

PROGRAM V KOSTELE SV. JAKUBA:

15:40    zahájení – písně s kytarou

16:00    historie a pamětihodnosti

16:30   vystoupení smyčcového dua 

17:00     co je liturgický rok

17:30    modlitba růžence /litanie, adorace/

18:00    mše svatá

18:40    rozjímání při varhanní hudbě

19:00    růženec a jeho význam

19:20    význam mše svaté

19:40    úkoly ministrantů, pojmenování obřadních nádob

20:00    čtení Písma svatého

21:00    modlitby

PROGRAM V KOSTELÍČKU SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA POUŠTI

21:00  čtení z knihy Jeana Giona: Muž, který sázel stromy

čtení bude prokládáno hudbou, po přečtení knihy bude vyhrazen prostor pro setrvání v klidu a tichu. Po skončení akce nabízíme posezení pod hvězdnou oblohou / v případě nepříznivého počasí pod klenbou kostela/

PŘIJĎTE ZAŽÍT NAŠE KOSTELY A ŽIVOT V NICH TROCHU NETRADIČNĚ. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ VÍTÁNI.

 

 

Chcete nám pomoci s organizací nebo se k nám přidat? Kontaktujte organizátora akce : [email protected].

 

 

Nejranější zmínky o zdejším kostele sv. Jakuba spadají do 14. století. Kostel byl v té době dřevěný. V náročných obdobích válek /30letá válka, vpády Švédů aj./ byl několikrát vypálen, ale následně vždy obnoven a vybudován opět ke shromažďování věřících a slavení liturgie.Teprve ale doba po uklidnění pustošících bouří nám přináší zprávy o brodském chrámu - kamenném. Ten byl postaven roku 1649, bez fundace, nesvěcený a filiální k Nábzí. Neměl vlastního faráře ani farní dům.

Až v 18. století, kdy převzal majorát hruborohozeckého panství Albrecht Maxmilián Des Fours, se Brodu dostalo vlastní fary se stálým knězem, čímž přestala filiace z Nábzí.Za patronátu Albrechtova syna hraběte Karla Josefa Des Fours byl roku 1761 farní kostel z potřeby stále se zvětšující farnosti rozšířen. V rámci těchto prací, které vedl Jan Jiří Volkert, byla přistavena zvonice nad svahem k Jizeře. /Ze zvonů byl do r. 2007 zachován jen nejstarší a největší s latinským nápisem, který hlásá, že "Tento zvon byl ulit ke chvále Boha všemohoucího roku 1497". Zvonice r. 2007 vyhořela, roztavil se také tento zvon. Nyní jsou v obnovené zvonici zvony tři - největší sv. Jakub, dále Panna Maria a sv. Václav. Všechny byly ulity v dílně českého zvonaře pana Petra Manouška./ V této době byl také vytesán latinský nápis nad hlavním vchodem: AeDes ConseCrata eXtat aLtIssIMO - posvěcená budova pne se k výšinám. Nad portálem byl umístěn plastický dvouznak, desfourský s korintským sloupem, náležející stavebníků Karlu Josefu hraběti Des Fours a jeho choti Karolině, rozenné Coloně z Velsu. Stejnému hraběti vděčíme i za výstavbu kostelíka na Poušti a další kostely na jeho panství.

 

Vnitřek kostela je zdoben nástropní malbou v presbytáři znázorňující svatou rodinu v člunu na moři. Malba v kostelní lodi s tématem stětí sv. Jakuba dle originálu význačného malíře J. Fuhricha byla bohužel zničena při požáru v kostele r. 1990.V roce 1932-33 byl zřízen a vysvěcen moderní oltář z červeného sliveneckého mramoru a skla, zdobený kozákovskými ušlechtilými kameny. Součástí oltáře jsou obrazy českých světců sv. Vojtěcha, sv. Zdislavy, sv. Anežky a sv. Prokopa. Oltář navrhnul arch. K. Klenka a práci provedli profesoři a žáci místní sklářské školy. Nad svatostánkem dominuje zlacená socha patrona kostela sv. Jakuba od akademického sochaře D. Pešana.V boční oratoři je od r. 2001 vybudována pravoslavná kaple sv. Jana Křtitele a Ivana českého. Roku 2011 se začali věřící  pravoslavné církve scházet na bohoslužby v kapli, která byla zřízena v restaurované osmiboké kostnici za kostelem. Po pravé straně lodi je umístěn oltář sv. Anny. Postranní sochy představují sv. Josefa a sv. Jáchyma. Obraz na oltáři znázorňuje sv. rodiče Panny Marie, která se učí číst. Na protější straně je umístěn oltář sv. Josefa, zdobený sochami sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. Na oltářním obraze je sv. Josef pěstoun, jehož kompozice byla přejata z Brandlova obrazu sv. Josefa. Oba oltáře byly shodně komponovány a opraveny r. 1874.Při požáru kostela 13.ledna 1990, byl zcela zničen barokní oltář umístěný v rohu lodi, komponován k ústřední zasklené skříni. V ní byla umístěna gotická milostná socha Piety /sedící Matky Boží se zmučeným Kristem na klíně/. Pieta z 15. století byla nejstarší a nejcennější brodskou uměleckou památkou. V současné době je na jejím místě její  kopie, kterou z lipového dřeva vyřezal bratislavský řezbář pan Vlado Morávek. Zajímavostí je, že slza na tváři Panny Marie není přimalována, ale sama vystoupila ze dřeva. Stejně tak i kapka pod ranou v boku Pána Ježíše není přimalována. Kazatelna v severním rohu lodi, která má přístup ze sakristie, byla pořízena roku 1781. Před ní je umístěna cínová křtitelnice z roku 1761.Pozdější jsou obrazy křížové cesty o nichž v inventáři roku 1777 není ještě zmínka, avšak roku 1828 jsou označeny za dosud nové.Farní kostel byl povýšen na děkanský kardinálem ThDr. Štěpánem Trochtou, biskupem litoměřickým v roce 1970.

Za kostelem stojí zděná osmiboká kostnice. Nad vchodem visí plastický dvouznak, obdobný onomu nad hlavním chrámovým portálem. Potvrzuje stavební souvislost kostela s kostnicí jež byla zřízena roku 1765.Jednoposchoďová farní budova byla postavena - jako snad první zděný dům v městečku - roku 1723, péčí hraběte Albrechta Des Fours.Pod kostelem je hrobka stavebníků kostela, Karla Josefa Des Fours, pohřbeného zde r. 1775 a jeho manželky Karoliny Colony z Velsu r. 1768. Z kostelního návrší vede dolů na Malé náměstí nově upravené schodiště, které je zdobené pozdněbarokními sochami - sv. Jan Nepomucký, Immaculata - Panna Marie Neposkvrněného početí a sv. Anna s Pannou Marií.Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube