07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Radešínská Svratka, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Mše svatá
Mše svatá s promluvou na téma: Význam a důležitost mše svaté
19:00 - 20:00
Přednáškový blok o kostele
1. Dávná i nedávná historie kostela 2. Řezbářský sakrální mobiliář včetně popisu symbolů 3. Varhany 4. Volná prohlídka kostela
20:00 - 21:30
Koncert
Zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Franze Schuberta, Ludwiga van Beethovena a Josefa Kličky v přednesu varhan a trubky.
21:30 - 22:00
Svátostné požehnání
Adorace před Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 05.06.2024)

Ne
8:00 celý rok, každý týden, během letních prázdnin mimo 1. neděle
10:00 od září do června, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 od září do června, každý týden
19:00 od července do srpna, každý týden
19:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
So
8:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Kostel sv. Václava v Radešínské Svratce je krásnou dominantou obce Radešínská Svratka. Nachází se uprostřed hřbitova. Byl postaven v roce 1805 na místě původního dřevěného kostela z poloviny 13. století. Jedná se o jednolodní stavbu na západě s 36 m vysokou věží, na východní straně nad presbytářem je malá věžička, tzv. sanktusník, k presbytáři na severní straně přistavěna sakristie. Od roku 1997 jsou střecha kostela, věž i věžička nově pokryty měděným plechem. Ve věži kostela se nachází tři zvony. Největší zvon sv. Cyril a Metoděj, malý zvon sv. Ludmily, oba ovládány elektrickým pohonem. Na zvon sv. Václava z roku 1530 je možné zvonit pouze ručně.

Kostel je bohatě vyzdoben. Vcházíme do něj velkými dveřmi umístěnými pod věží na západní straně kostela. Portál je pískovcový a je na něm letopočet 1702. Skrze něj vcházíme do prostoru pod kůrem, zde vlevo v místě tzv. Božího hrobu (v době vánoční místo pro betlém) je od roku 2021 obraz milosrdného Ježíše. V lodi kostela jsou umístěny dřevěné lavice z poloviny 70. let 20. století a dřevěná zpovědnice z poloviny 90. let 20. století. Naproti zpovědnici je boční vchod. Na pilířích uprostřed kostela je na epištolní straně socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí a na evangelijní straně (u zpovědnice) je socha Panny Marie. V lodi kostela jsou dva boční oltáře dvou srdcí: na pravé straně (epištolní) je boční oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, naproti němu na levé straně (evangelijní) je boční oltář Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Na pilířích mezi lodí a presbytářem je na epištolní straně žulová deska – památník padlým z 1. světové války, na evangelijní straně je obraz sv. Josefa (tesaře) s Ježíškem. Na evangelijní straně je zdobená kazatelna. V presbytáři je oltář se svatostánkem a s ostatky sv. Vojtěcha (ostatky vloženy v roce 1947 při výročí 950 let od umučení sv. Vojtěcha a také jako vrchol generální opravy kostela a jako poděkování za ochranu během 2. světové války – nikdo v obci nezahynul, slib místního faráře P. Ingáce Lukeše sv. Václavovi již během války). Při této příležitosti byl kostel posvěcen brněnským biskupem ThDr. Karlem Skoupým dne 3. srpna 1947. Nad oltářem je obraz Zavraždění sv. Václava přenesený z původního kostela. Vedle tohoto obrazu byly původně umístěny ještě dva obrazy – první – naši věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj a druhý – sv. Ludmila s malým sv. Václavem. Nyní jsou zavěšeny pod kůrem za zadními lavicemi. Na kůru jsou nové varhany z rodinné dílny Žloutek a syn. Presbytář je vybaven vzácným dřevěným mobiliářem, který zhotovil řezbář Bořivoj Krejčí. Jedná se o oltář, ambon, sedes, šest stoliček pro ministranty a abak. Nad abakem (evangelijní strana) je obraz Panny Marie Jednoty křesťanů (Matka unie) a naproti na straně epištolní je oltářní obraz Salvator Mundi (Spasitel světa) s malou soškou sv. Jana Nepomuckého. Po obou stranách v lodi kostela jsou obrazy 14 zastavení křížové cesty.

Kostel je velmi vzácnou stavbou, památkově chráněnou. Co je ale jeho největším bohatstvím je přítomnost a modlitby věřících shromážděných v něm při bohoslužbách před eucharisticky přítomným Ježíšem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube