07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Litomyšl, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 23:50 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 17:00
Ekumenické zahájení Noci kostelů
společná modlitba za účasti litomyšlských duchovních
17:30 - 18:30
Koncert improvizací Jiřiny Marešové na motivy z děl Bedřicha Smetany
Varhanní a klavírní improvizace skvělé improvizátorky Jiřiny Marešové z Prahy na známé Smetanovy motivy (i na přání z publika)
18:00 - 21:00
Dílna tradičních lidových řemesel Lenky Kmoškové
Lenka Kmošková se věnuje zpracování lnu, vlny i slámy a také peče moc dobrý domácí chleba.
19:00 - 19:45
Divadelní představení "Pohádka o ledním medvídkovi"
Hrají žáci dramatického oboru ZUŠ B. Smetany v Litomyšli pod vedením paní učitelky Jany Paulové.
20:00 - 23:00
Provedení výstavou historických kočárků R. Glänznerové s ukázkou kulmování peřinek
Renáta Gl'anznerová tentokrát výstavu svých historických kočárků a dobového oblečení doplní o ukázku kulmování peřinek.
21:00 - 23:00
Komentované prohlídky Husova sboru
Prohlídka interiéru Husova sboru se sochou M. J. Husa od Františka Bílka a s ukázkou hry na varhany
23:00 - 23:55
Ztišení se zpěvy z Taizé
Závěrečná modlitební chvíle se zpívaným modlitbami z ekumenické komunity v Taizé

Informace o kostele

Adresa kostela: Toulovcovo nám. 151

GPS: 49°52'17.557"N, 16°18'41.441"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Štěpán Klásek

Historie objektu Dům čp. 152, ve kterém je nyní sbor, býval kdysi střídavě obecním a soukromým majetkem. Z této doby se nezachovaly žádné písemné zprávy. Dům byl patrně zničen a na jeho místě se v r. 1866 započalo se stavbou reálné školy podle plánů stav. Fr. Fraimanna a B. Johna. Tato škola se přemístila a r. 1872 zde byla otevřena dívčí škola obecná, později i měšťanská. V r. 1897 se i tato škola odstěhovala a vystřídala ji všeobecná škola řemeslnická. Dům čp. 151, kde je nyní farní úřad a byt, býval domem měšťanským. První zmínka o něm je už z r. 1423. Po ohni v r. 1635 dům zpustl a místo připadlo obci. Byl zde zřízen obecní špitál (Fr. Lášek: Středověký litomyšlský špitál). V r. 1814 znovu vyhořel. Obnoven byl teprve v r. 1824. Dům byl používán jako byt úředníků města. Žila v něm a dne 5. 8 .1845 i zemřela spisovatelka M.D. Rettigová. Při oslavách Rettigové v r. 1925 byla na domě umístěna její pamětní deska (dílo prof. E. Meissnera). Když budovu v r. 1930 (28. 9. 1930 - protokol č. XIX. čl. 3a) kupovala Církev československá, skládala se ze tří popisných čísel: 150 - 152. Rada starších neměla tolik prostředků, aby mohla odkoupit celý komplex pozemků a proto byly zakoupeny pouze budovy čp. 151 a čp.152 s jihovýchodním průčelím do Toulovcova náměstí, tvořícím roh ulice B. Němcové. Plán přestavby vypracoval Ing. Jos. Petříček z Chocně. Pro nákladnost přestavby byla provedena pouze prozatímní úprava školní dílny na modlitebnu s kanceláří i nutným příslušenstvím a naléhavá oprava na budovách. Ostatní místnosti byly zatím pronajímány. Práce byla zadána panu Josefu Mikuleckému, který za spolupráce ochotníků z města i okolí se stal duší celého díla. Bohoslužebná místnost s předsíní a chórem byla zřízena v dvoupatrové budově bývalé reálky. Střední zdi a stropy druhého podlaží podklenuty pásem a lunetami. K modlitebně přiléhala kancelář farního úřadu s valenou klenbou a lunetami. V přízemí byla zřízena též pohřební kaple s vchodem z ulice B. Němcové, která ale sloužila jen krátce.  V prvním patře budovy fary byl upraven byt faráře. Návrh na úpravu modlitebny vypracoval arch. Čeněk Mužík z Chocně. 20. května 1934 byla v předchrámoví umístěna pamětní deska o stavbě sboru. Po úmrtí zakládajícího faráře náboženské obce, Jaromíra Metyše, byla zde také do zdi uložena urna s jeho popelem. Během sedmdesáti let od zakoupení budov a od otevření sboru v r. 1932 se stále v budovách sboru opravovalo a budovalo. Pohřební kaple byla pro malé využívání zrušena a nyní slouží jako garáže. Obě budovy mají nové fasády, je dokončena rekonstrukce střech, jsou vyměněna venkovní okna. V modlitebně i na všech chodbách fary, je nová dlažba. V přízemí a v prvním patře jsou zařízeny sociální místnosti. V nedávné době se uskutečnila rekonstrukce elektrické a plynové instalace. Finanční pomoc poskytl Okresní úřad ve Svitavách a Městský úřad v Litomyšli. Náboženská obec pronajímá i nadále prostory v druhém patře sboru, které většinou vždy sloužily původnímu účelu, tedy jako škola. Socha Mistra Jana Husa v interiéru modlitebny Původně byla v modlitebně umístěna sádrová socha M. J. Husa od akad. sochaře J. Mařatky, majetek městské galerie v Litomyšli. Tento sádrový model se dne 17. července 1962 zřítil a rozbil. Rozbité kusy pomníku byly, na žádost vlastivědného muzea a galerie, opatrně přeneseny do místností galerie na zámku v Litomyšli a tam deponovány. Před několika lety tuto sochu restauroval Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a je umístěna ve sboru CČSH v Doudlebách, protože v Husově sboru v Litomyšli je od r. 1985 umístěna sádrová plastika "Mistr Jan HUS", dílo sochaře Františka Bílka, (v. 285 cm). Socha je majetkem Galerie Hlavního města Prahy a našemu sboru byla na základě smlouvy zapůjčena do dlouhodobého užívání k výzdobě modlitebny. Socha je sádrovým modelem bronzového pomníku v Táboře.   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube