07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hlince-Dolany, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
Zahájení Noci kostelů
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2024, která bude probíhat s podtitulem "model kostela vyrobený od srdce".
18:30 - 19:00
Přivítání účastníků
Přivítání účastníků starostou obce Hlince v interiéru kostela.
19:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka a přátelské meditování
Komentovaná prohlídka interiéru kostela a společné přátelské meditování.
21:30 - 22:00
Zakončení Noci kostelů
Závěr Noci kostelů 2023.

Celovečerní program:

Návštěva při svíčkách
Každý příchozí má možnost si zapálit svoji svíčku na bočním oltáři kostela. Svíčky budou zdarma k dispozici po celou dobu konání akce.
Zdravice z Římskokatolické farnosti v Kralovicích
V průběhu večera navštíví dolanský kostelík zástupce Římskokatolické farnosti v Kralovicích, který pronese krátkou zdravici k účastníkům.

Informace o kostele

WWW: http://www.hlince.cz

Adresa kostela: údolní niva řeky Berounky

GPS: 49°56'52.29"N, 13°39'20.74"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Petr Jirásek

Návaznost na dopravu:

Kostel je přístupný pouze po nezpevněné cestě, která navazuje u mostu nad Dolanským potokem na asfaltovou místní komunikaci, spojující obec Hlince s obcí Studená.

Parkování aut je možné pouze na vyhrazeném parkovišti na přístupové cestě ke kostelu.

Obec Hlince

Hlince 44

331 41 Kralovice

Informační kartička o kostele: /f/repository/2889/000/JPG_KARTA_mail_web.jpg

 

                                             K o s t e l   s v.   P e t r a   a   P a v l a   v   D o l a n e c h   u   H l i n c ů

V obnoveném kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se opět konají poutě na sv. Petra a Pavla, nově i koncerty, výstavy, svatební obřady a další akce. Kostel stojí v krásné údolí nivě řeky Mže (Berounky) zcela o samotě, uprostřed polí, v malebné poloze pod svahem, na němž se nachází několik domků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přes řeku zde přecházela v minulosti zemská stezka. Přicházela od Zvíkovce a pod dvorem Hamouz procházela pod strání brodem přes Mži. Podle pamětníků existoval převoz v těchto místech do roku 1920. Zemská stezka pak pokračovala kolem kostela, míjela vpravo ležící bývalou tvrz pánů z Řebříka z období okolo roku 1300 a stáčela se přes brod pod bývalou panskou hájovnou k údolíčku Dolanského potoka, kudy pak směřovala dále k západu ke dvoru Ptyč, odkud pokračovala opět západním směrem a směřovala na Krašov. Lesnaté území strmých břehů nad řekou bylo osídleno již v pravěku. Stopy po keltském osídlení jsou zde velmi intenzivní v lokalitách Podmokel, Zvíkovce, Hradiště a Čilé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel byl postaven pravděpodobně jako raně gotický v polovině 13. století a je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Některé archaizující prvky zdiva a odkryté základy románské věže bývalého kostela s typickým řádkovým románským zdivem z kvádříků tak dokládají, že osídlení původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby románské (10. – 12. století n. l.), tedy do doby vlády Přemyslovců (880 – 1306). Kostel byl farní až do 90. let 18. století, po zřízení lokálie na Chříči poklesl na filiální a ve dvacátém století pozbyl náboženského významu vůbec. Kostelík začal prudce chátrat v předválečném období a po 2. světové válce se již stal zříceninou. V roce 2000 připadl kostel do vlastnictví obce s cílem věnovat se jeho obnově. V roce 2001 byly započaty záchranné práce. Ve dnech 12. a 13. srpna 2002 byl kostel i s přilehlými pozemky postižen povodněmi a byla narušena statika již tak zchátralého obvodového zdiva. Opět se začalo s obnovou kostela, během níž byl proveden archeologický průzkum, zaměření, fotogrammetrie, vypracován byl také stavebně historický průzkum a další stupně projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupně byly v opravovaném kostele obnoveny poutě na sv. Petra a Pavla, kostel začal také sloužit ke konání koncertů, výstav, svatebních obřadů a dalších kulturně-společenských akcí.

V roce 2014 připojili za vzájemné podpory vlastník objektu obec Hlince a Římskokatolická farnost v Kralovicích kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců do Noci kostelů.

Prvně byl kostel otevřen na Noc kostelů v pátek 29. května 2015 a snahou organizátorů akce je v této aktivitě vytrvat i v dalších letech.

V roce 2016 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 10. června, kdy Noc kostelů probíhala mimo jiné s podtitulem "Petr a Pavel zvoní již deset let" a byla věnována 10. výročí osazení nového zvonu do věže kostela, které se uskutečnilo v sobotu 24. června 2006 v rámci pouťového odpoledne. Hlas zvonu z dílny pana Jindřicha Kovaříka z Kralovic zněl při druhém ročníku Noci kostelů údolím řeky Berounky, jako symbol připomínky původních zvonů sv. Petra a sv. Pavla, v úvodu každého bodu programu a při zakončení Noci kostelů 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 9. června, kdy Noc kostelů probíhala mimo jiné s podtitulem "kostelík od Berounky podporuje projekt pořízení nových varhan do svatovítské katedrály v Praze" a byla věnována rozpravě o celonárodní pomoci tomuto vzácnému místu, které je považováno za duchovní střed našeho národa, mauzoleum našich králů a místo, kudy procházely dějiny tohoto státu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň jsme o této Noci kostelů zavzpomínali na zesnulého J. Em. Kardinála Miloslava Vlka, který dolanský kostelík osobně navštívil v roce 2013. V rámci odpoledního pouťového programu požehnal J. Em. Kardinál Miloslav Vlk novou sochu sv. Jana Nepomuckého, stojící před kostelem. http://kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 25. května, kdy probíhal program s podtitulem "kostelík u řeky Berounky a jeho vodácká minulost a přítomnost" a byl věnován rozpravě o Svatojánské plavbě „Dolanské Navalis“ – plavbě na lodích po řece Berounce k dolanskému kostelíku, před kterým stojí od roku 2013 socha sv. Jana Nepomuckého, patrona vodáků.

V roce 2019 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 24. května, program probíhal s podtitulem "v noci Noc kostelů, ve dne svatební obřady..." a byl věnován rozpravě o novodobé historii svatebních obřadů, které se v dolanském kostelíku opět konají od roku 2010 – mimořádně byl k tomuto tématu kostel svatebně vyzdoben.

V roce 2020 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 12. června, tentokrát program probíhal s podtitulem "proč stojí u Berounky uprostřed polí osamocený kostelík?" a byl věnován rozpravě o historii dolanského kostelíka.

V roce 2021 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 28. května, program probíhal s podtitulem "pět hvězd, aneb letos Vás vítá sv. Jan Nepomucký" u příležitosti 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

V roce 2022 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 10. června, program probíhal s podtitulem "před dvaceti lety byl kostel ještě zříceninou…" u příležitosti 20. výročí převodu kostela do vlastnictví obce Hlince.

V roce 2023 byl dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 2. června, program probíhal s podtitulem "sv. Jan Nepomucký chrání kostel i vodáky již deset let…" u příležitosti 10. výročí slavnostního odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého. Před dolanským kostelíkem novou sochu požehnal v sobotu 29. června 2013 J. Em. Kardinál Miloslav Vlk. Z hořického pískovce byla socha zhotovena na návrh Sdružení výtvarníků NEFOSIN sochařem Bartolomějem Štěrbou z Kozojed v rámci projektu „Svatý Jan do Dolan“.

V roce 2024 bude dolanský kostelík otevřen na Noc kostelů v pátek 7. června, program bude probíhat s podtitulem "model kostela vyrobený od srdce", u příležitosti slavnostního odhalení modelu, který pro kostel vyrobil „od srdce“, a v den Noci kostelů věnuje autor pan Roman Dolejš.

Všem, kdo jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu při obnově kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců, patří upřímné poděkování.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube