07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dětmarovice, kaple sv. Izidora (Něbrojova kaple)

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Něbrojova kaple byla postavena na druhém nejvyšším bodu obce, na Něbrojově kopci, v roce 1860. O jejím vzniku panují dohady, existuje několik verzí. Předchůdcem Něbrojova hospodářství byl zeman Rameš. Když ten zemřel, jeho vdova se provdala za Františka Něbroje, čeledína pocházejícího z Horního Slezska. Po smrti manželky uchvátil František Něbroj veškerý majetek pro sebe a třem dcerám po zemanu Ramešovi nedal žádné věno. Dcera, která se provdala za Tvardíka, požádala na nátlak svého manžela otčíma Něbroje o věno, což tento odmítl. Proto uvalila kletbu na celý Něbrojův grunt a pověsila se. Aby Něbroj odvrátil kletbu, věnoval římskokatolické faře kus pozemku a postavil na něm kapli. Tu posvětil vratislavský biskup Nenhard Bogedain Hebronský, dne 12. září 1860 a zasvětil ji svatému Izidorovi, patronovi rolníků. Další verze říká, že kaple byla postavena v blízkosti pohřebiště. Údajně zde bylo pohřbeno v letech 1628 – 1640 na 200 vojáků, Rakušanů, Švédů a Francouzů z třicetileté války. Traduje se také legenda, že kaple byla postavena z nešťastné lásky. V interiéru byl umístěn pro kapli velmi netradiční obraz oráče s koňmi, který namaloval německý mistr Friedrich Gensierek z Freiburgu. Mnohým se to zdálo divné, proč zde nebyl obraz nějakého světce. Ale jelikož kaple byla zasvěcena sv. Izidorovi, patronovi rolníků, byl na obraze právě rolník - oráč. Tento obraz však z kaple v devadesátých letech 20. století záhadně zmizel. Zůstal po něm pouze obrys na stěně. V době výstavby kostela v letech 1860 – 1870 se odbyly v této kapli dokonce tři svatby. Okolo kaple byly zasazeny lípy, které byly začátkem 70. let 20. století sťaty a na jejich místo zasazeny nové. Svah kopce, na kterém kaple stojí, byl holý, bez lesního porostu, takže toto památné místo bylo více jak sto let krásně vidět již zdaleka a bylo jednou z dominant obce. Naopak odsud bylo vidět daleko do krajiny. Teprve koncem 20. století se již nikdo nezajímal o divoký nálet stromů, svahy zcela zarostly, a to se stalo kapli osudným. Na jaře roku 2002 neznámí vandalové kapli značně poničili. Vylámali dveře, vylámali okna, rozbili oltář i lavice. Aby to nebylo málo, ještě téměř veškeré zařízení vyhodili ven do přilehlého lesíka. Věc byla projednána na Obecním úřadu. Jelikož kaple byla v soukromém vlastnictví, musela se celá záležitost projednat také s majiteli, kterými tehdy byli bratři Petr a Jiří Staníčkovi a paní Bednarčíková. Nikdo z nich neměl o opravu zájem a souhlasili se vstupem na pozemek. Pracovník obecního úřadu pan Balon se svými podřízenými posbíral zbytky zařízení a uskladnil je do obecního skladu. Krátce nato byla záležitost projednána v souvislosti s uvolněním nutné částky na opravu v zastupitelstvu obce. Za tímto účelem byla provedena dílčí změna rozpočtu obce. Nákladem 92 tisíc korun byla provedena nejnutnější oprava a zabezpečení před dalším možným poškozením. Byla provedena nová střešní krytina, nová okna, zamřížování oken i dveří a později opravena i fasáda. Kaple v novém kabátě však nezůstala dlouho bez újmy. Znovu zde zařádili vandalové, tentokrát sprejeři, kteří fasádu zcela zničili. Nový obraz namaloval na přelomu let 2012 a 2013 malíř Libor Lepka z Karviné. V roce 2012 se obec na základě daru sourozenců Jiřího a Zdeňka Bednarčíkových a Jiřiny Suchankové stala spoluvlastníkem kaple, což umožnilo provedení opravy exteriéru a interiéru stavby včetně nového vybavení tak, že zde mohou být slouženy znovu i bohoslužby (každoročně 15. srpna). Kaple je střežena kamerovým systémem. V první polovině roku 2013 byla kaple renovována. V roce 2014-2015 byl restaurován oltář, který požehnal Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, dne 30. 5. 2015.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube