07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Studnice, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 20:00
Prohlídka Husova sboru.
17:00 - 20:00
Modlitba, ztišení

Informace o kostele

Adresa kostela: Studnice 76

GPS: 50°25'19.089"N, 16°5'14.352"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Žaneta Černochová

Návaznost na dopravu:

Husův sbor se nachází cca. 5 km od České Skalice. 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.04.2024)

Ne
17:00 celý rok, 1x za 14 dní, jinak, , každou 2. a 4. neděli v měsíci

Historie Husova sboru ve Studnici Dne 6. července roku 1923 bylo rozhodnuto vystavět modlitebnu CČS(H) ve Studnici. Důvod byl jediný. Nově vznikající církev ve svých počátcích neměla své modlitebny či sbory a tak byla „nucena“ se obrátit na farnosti katolické. Byl původní plán postavit modlitebnu v Řešetově Lhotě, ovšem hlasováním bylo rozhodnuto pro Studnici. „Stavba byla zadána staviteli Robertu Dvořáčkovi z Červeného Kostelce.“ Dne 26. srpna roku 1923 byl slavnostně usazen základní kámen. Jak píše autor: „Nechyběly státní vlajky, přítomna byla místní kapela i dětský pěvecký sbor.“ Slavnostní bohoslužbu sloužil biskup Gustav Procházka spolu s farářem Stanislavem Kordulou z Hradce Králové. Slavnostní bohoslužbě byl přítomen farář Falta z Náchoda, dále farář z České Skalice a nechyběl ani farář ze Studnice František Fišera. Na stavbu modlitebny bylo celkem vybráno 13.000,- Kč. Mnozí občané dobrovolně pomáhali v budování. Na konci července roku 1924 stavba Husova sboru byla ukončena a uvedena v „život“. V 10. hodin dopoledne sloužil bohoslužbu biskup Gustav Procházka a při té příležitosti zde vysloužil svátost křtu dvěma dětem. V odpoledních hodinách vyšel slavnostní průvod školních dětí a mládeže v národních krojích. V období okupace jsou záznamy velmi skromné. Víme pouze, že za německé okupace v roce 1940 byl duchovním správcem zvolen farář František Fišera ze Studnic. Ve své funkci vytrval až do konce války. V roce 1945 šel do penze. Během své penze pobýval na zdejší faře. Občas vypomáhal. Svého času byla náboženská obec ve Studnici administrována farářem z České Skalice. Ovšem „Výnosem Krajského národního výboru byl farář František Fišera v roce 1950 s konečnou platností penzionován.“ Roku 1950 bylo v Husově sboru zřízeno kolumbárium. Nově postavený Husův sbor roku 1952 hostil pražské Konzervatoristy. Varhanní virtuos Boris Joneš zde přehrál se svými kolegy skladby českých i světových skladatelů. V tom samém roce byla zde udělena první svátost biřmování, kterou vysloužil biskup Jan Amos Tabach. Faráři, kteří působili v NO CČSH ve Studnici. František Fišera Farář Fišera byl původně římskokatolickým duchovním ve Studnici. Pocházel ze Studnice u Jilemnice. Působil jako kaplan v Hořičkách, později v Úpici. Za války zastával funkci polního kurátora v rakousko-uherské armádě. Po roku 1918 přestoupil do CČS a 27.2.1921 se oženil po vzoru svého učitele Bohumila Zahradníka. Nutno podotknou, že do roku 1924 byly bohoslužby CČS slouženy v katolickém kostele. Za jeho působení byla postavena modlitebna i fara a byla započata výuka náboženství. Josef Mojžíš Nastoupil do služeb po F. Fišerovi roku 1950. Pocházel z města Náchoda. Byl vězněn za doby okupace. Působil ve Vamberku. Pokračoval v bohulibé činnosti svého předchůdce F. Fišery. V 90 letech se za dobrou ekumenickou spolupráci zasadil farář Miroslav Smutný. Zápisy zmiňují, že byl zván na kázání do římskokatolického kostela. Opačně on zval do husitského sboru katolického faráře. M. Tomeš M. Klofáč Z. Kovalčík J. Musil P. Tamchynová Ž. Černochová V neděli 23. srpna 1923 za přítomnosti biskupa Gustava Procházky byl položen základní kámen modlitebny - sboru ve Studnici. 10. srpna 1924 v 10.00 hodin byl sbor slavnostně otevřen a při bohoslužbách udělen křest dvěma dětem. V roce 1952 zde byla udělena první svátost biřmování biskupem Janem Amosem Tabachem.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube