07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Zpívá MyJenNěkdy

Koncert komorního pěveckého sboru působícího při ZUŠ v Jablonci nad Nisou.

Smíšený komorní pěvecký sbor MyJenNěkdy vznikl v červnu roku 2015. Sbor působí při Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. Do roku 2019 vedla sbor výborná a zkušená muzikantka Petra Koutecká. Po ní vedení sboru převzala Blanka Šubrtová. Od roku 2020 těleso diriguje Jindra Drábková. Členy jsou učitelé, přátelé a bývalí žáci ZUŠ..

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostjablonec.cz

Adresa kostela: Kostelní ulice

GPS: 50.7228339N, 15.1684672E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Borek Tichý

Návaznost na dopravu:

Nejbližší  stanice MHD: Kamenná (5 minut)

Jízdní řády: http://www.jabloneckadopravni.cz/rady/

Kamenný kostel sv. Anny byl postaven v letech 1685-1687 v odlehlé části panství Skály (Malá Skála) v majetku hrabat Des Foursů. Protože Jablonec byl jen malou osadou, patřil pod církevní správu ve Bzí. V roce 1706 byla přistavěna věž a v roce 1737 došlo z iniciativy maloskalské vrchnosti ke zřízení samostatného jabloneckého farního úřadu a osamostatnění zdejší duchovní správy. V osmdesátých letech 18. století dosáhl Jablonec takového stupně rozvoje, že v roce 1784 díky donátorovi byl vedle anenského kostela založen špitál pro místní obyvatele v nouzi. Křižovatka pod Kostelním vrchem (Kirchberg) s vedle stojícím kostelem sv. Anny, protější farou, okolním hřbitovem, nedalekým špitálem, hospodou a o něco vzdálenější školou byla po staletí historickým středem Jablonce. Až po povýšení Jablonce na městys roku 1808 začal ve své charakteristické nakloněné podobě vznikat Starý trh (Alter Markt, dnes Mírové náměstí), první náměstí v Jablonci. Anenský kostel byl v průběhu let mnohokrát opravován a přestavován. Z devíti zásadnějších oprav je možno uvést rok 1802, kdy byla již natolik poškozená horní část kostelní věže, že hrozilo její zřícení. Věžní báň byla znovu poškozena při bouři v roce 1859 a opětovně renovována. V roce 1840 byly pořízeny plány na přístavbu sakristie. Již po roce, na svátek sv. Anny, byla slavnostně předána do užívání. Původně barokní fasáda byla vystřídána až do současnosti zachovanou fasádou novorenesanční. Význam kostela sv. Anny poklesl, když byl ve třicátých letech dvacátého století postaven na dnešním Horním náměstí (dle architektonického návrhu Josefa Zascheho) nový kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova s budovou děkanství. Kostel sv. Anny se stal v roce 1943 oficiálně kostelem filiálním a fara byla roku 1944 předána do užívání kongregace redemptoristů. Záměr vytvořit u kostela sv. Anny další samostatnou farnost se nakonec nenaplnil. Po komunistickém puči v roce 1948 byl náboženský život v Československu omezován se záměrem celkové likvidace. V sedmdesátých letech 20. století proběhly opravy nevalné kvality s výjimkou klempířských prací. Kostel byl však záhy uzavřen. Odvezeno bylo vnitřní vybavení, zůstaly jen zašlé lavice, zcizeny byly varhanní píšťaly. První výraznější opravy kostela sv. Anny proběhly z prostředků jablonecké římskokatolické farnosti a litoměřického biskupství za finanční účasti města a státu v letech 1995–2002, a to renovací dřevěných částí střešní konstrukce spojené s obnovou břidlicové krytiny a stropní konstrukce s omítkou kostelní lodi. 

Stav kostela byl i nadále velmi neutěšený. Římskokatolická církev jako vlastník nedisponovala potřebnými prostředky. Zásadní obrat nastal v roce 2003 díky možnosti ucházet se o finanční prostředky Evropské unie na záchranu kulturního dědictví. V rámci Společného regionálního operačního programu, řešícího regeneraci ucelené části historického jádra města, byl kostel sv. Anny v roce 2004 církví bezúplatně převeden do majetku města, a tím bylo umožněno financování jeho rekonstrukce z dotací. V září 2006 při příležitosti konání Dne evropského dědictví byl zrekonstruovaný kostel slavnostně předán k užívání. Za pozornost stojí zejména brilantně zrestaurovaná vitrážová okna (provedla firma Vitráž ze Svoru), unikátní lustr z českého křišťálu ve formě trnové koruny od designéra Jaroslava Bejvla ml. (vyrobený a darovaný firmou Preciosa) a nové třímanuálové varhany.

Kostel sv. Anny při Dnu evropského dědictví 2015. Foto Filip Novák

Kostel ani při převodu do vlastnictví města a následné rekonstrukci neztratil statut liturgického prostoru římskokatolické církve. V současné době je v programové správě městské organizace Kultura Jablonec, p. o. Zejména v teplejších měsících se v něm konají koncerty, výstavy a další kulturní akce, které mají respektovat pokračující liturgické zasvěcení budovy. V červenci a srpnu je kostel zařazen do varhanního cyklu Jablonecké hudební úterky, kterého se zúčastňuje pět jabloneckých chrámů (čtyři v centru města a jeden na sídlišti Mšeno) a každé úterý je vždy v jednom z nich pořádán od 17 hodin koncert, nejčastěji varhanní.  Mezi pravidelné bohoslužby, které v kostele pořádá Řimskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou, se řadí začátek průvodu na Květnou neděli a svatoanenská mše.

Marek Eben a varhaník Tomáš Thon, Labyrint světa a ráj srdce, 13. září 2014. Foto: Filip Novák

Informace k programu v kostele sv. Anny jsou zveřejňovány na internetové stránce Kultura Jablonec, p. o. – www.jablonec.com

Kostel sv. Anny je pro svou akustiku zvláště vhodný pro koncerty varhan a pro sborový zpěv. DPS Iuventus, gaude! (sbormistr T. Pospíšil) při společném koncertu s houslistou Alexandrem Shonertem. Pořad SHALOM - POKOJ, 2014. Foto: Václav Landovský

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube