07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Blazice, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:05
Slavnostní vyzvánění zvonů
19:05 - 19:50
"Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán..."
Rozjímavá modlitba bolestného růžence.
20:00 - 20:50
Mše sv.
21:00 - 21:25
Farní fotohistorie
Komentovaná prohlídka fotografií - společenská místnost v budově fary.
21:00 - 21:55
Od sakristie pod věž
Volná prohlídka kostela.
21:30 - 21:55
Blazické poklady
Komentovaná prohlídka liturgických předmětů a textilií - malý sál v budově fary.
22:00 - 22:30
Překvapení blazického varhaníka
Koncert duchovní hudby.
22:45 - 23:30
"Adoro Te devote"
Adorace - společné klanění se živému Kristu přítomnému v Nejsvětější Svátosti.
23:30 - 23:40
"Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života"
Zakončení adorace a programu letošní "Noci kostelů" svátostným požehnáním všem přítomným i celé farnosti.

Celovečerní program:

"Bděte a proste..."
Možnost napsat svou prosbu - na dobré úmysly z "Noci kostelů" bude obětována mše sv.
Slovo pro Tebe

Informace o kostele

GPS: 49°26'25.516"N, 17°38'46.743"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Miroslav Jáně

Blazická farnost s kostelem Povýšení sv. Kříže, benedikovaným 20. července 1788, vznikla v r. 1784 vyfařením ze soběchlebské a bystřické farnosti. Původní místní kaplanství bylo povýšeno na kuracii a posléze na faru. Farnost se rozkládá na území dvou krajů (zlínského a olomouckého) a přísluší k holešovskému děkanátu; kromě Blazic do ní patří ještě obce Radkova Lhota, Sovadina a Žákovice. V současné době je spravována ze Soběchleb. Kostel je jednolodní podélnou pozdně barokní stavbou, zakončenou pravoúhlým presbytářem a sakristií. Je zapsán v seznamu kulturních památek. Jeho vnitřní zařízení bylo zpočátku chudé. Z tehdy zrušeného kostela na Sv. Hostýně sem byl darován jeden z oltářů, dvě zpovědnice a další drobné vybavení. Dnešní dřevěný hlavní oltář pochází z Domanína u Kyjova, odkud byl zakoupen r. 1935. Obraz Krista na kříži se sochami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty od neznámých autorů byl pořízen v r. 1898. Kostel je rovněž vybaven velmi zdařile provedenou křížovou cestou, sochami Božského Srdce Páně, Neposkvrněného Srdce Panny Marie a také Božím hrobem. Okenní skla jsou ozdobena postavami svatých, na klenbě presbytáře se nachází vyobrazení Krista Krále. Ze tří rekvírovaných kostelních zvonů byl zachráněn nejstarší z nich, ulitý v r. 1782. Na blazické varhany hrával mladý Leoš Janáček, pozdější významný hudební skladatel, když o prázdninách navštěvoval na blazické faře svého strýce P. Jana Janáčka. Přírodovědnou zajímavostí je skutečnost, že v podkroví kostela sídlí letní kolonie netopýra večerního.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube