07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 21:30
Program:

Informace o kostele

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou

      První zmínky o kostele jsou kolem roku 1350, původně to byl malý dřevěný kostelík.

   Kolem roku 1400 zřejmě vladykové z Ledče sem přivedli zdatné kameníky a začali se stavbou velkého kamenného kostela.  Bylo postaveno pětiboké kněžiště klenuté křížovou klenbou. Na severní straně je Mariánská kaple, na jižní straně byla kaple 14 pomocníků, dnes slouží jako sakristie.  V roce 1509 ledečský pán Jan Burian z Říčan položil základní kámen ke stavbě věže.

Další ledečský pán Jan Meziříčský z Lomnice kolem roku 1553 pokračoval   se stavbou kostela. Kolem roku 1554 byla přestavěna chrámová loď. Klenba je pozdně gotická. Žebroví na klenbě zhotovené z pálené hrnčířské hlíny je pouze dekorativní, což je evropský unikát. Na protilehlé straně kněžiště je vestavěna tříramenná kruchta na štíhlých žulových renesančních sloupech. Loď je opatřena renesančními malbami s erby, znaky, nápisy a ornamentálními motivy. Je zde vymalován i znak pana Jana Buriana, který se stal znakem města Ledeč. Pod podlahou chrámu je chodba s částečně zachovalými malbami, která vede k hrobce pod hlavním oltářem. Dále je pod podlahou chrámu několik hrobů a hrobek. Pohřebiště není zpřístupněno.

   V roce 1540 byly na věži zhotoveny první hodiny, v roce 1541 byly zavěšeny ve věži první tři zvony. Mimo ně byly na kostele další dva zvony umístěné ve věži nad presbytářem a malý zvon ve věžičce u hlavní věže.

   Hlavní oltář v pseudogotickém slohu zhotovený v roce 1883 Josefem Mockerem byl odstraněn roku 1970. Na evangelijní straně je do zdi zasazen svatostánek s původní gotickou tepanou mřížkou ze 14. století. Dále je v kněžišti křtitelnice z roku 1518. V roce 1725 byly vybourány oblouky do Mariánské kaple na severní straně kněžiště a dány barokní železné mříže.  V Mariánské kapli je bohatě zdobený barokní oltář od Jakuba Teplého. V roce 1730 byla nad sakristii vestavěna oratoř. V roce 1773 byla postavena barokní krásně zdobená kazatelna, rovněž dílo Jakuba Teplého, která byla roku 1970 posunuta z vítězného oblouku hlouběji do lodi. V chrámové lodi byly ještě dva oltáře, které byly odstraněny též v roce 1970.

   Na stěnách chrámové lodi bylo 14 obrazů Křížové cesty z roku 1816. Tyto byly v roce 1973 nahrazeny novou křížovou cestou od akademického malíře profesora doktora Aloise Pittermanna (autor je svými pracemi zastoupen i ve Vatikánských sbírkách).

V hlavní lodi a v chrámové předsíni pod věží jsou ve zdi zasazeny náhrobní kameny a deska z červeného mramoru z původních hrobek.

   V letech 1930-1931 proběhla velká rekonstrukce kostela (zařízení proti vlhkosti, okapní žlaby, kanalizace, drenážní trubky), kostel dostal nové lavice. Byla také opravena střecha kostela a opět zvýšena o tři metry tak, jak vypadala před požárem v roce 1806. Střecha byla pokryta novými červenými prejzy. Byly odstraněny nátěry a obnoveny původní malby erbů a znaků na klenbě po celé lodi.

 16.9.1942 byly německou okupační mocí zabaveny zvony a zůstal pouze umíráček. 

  V letech 1968-1970 proběhla generální úprava interiéru kostela dle obnovené liturgie II. vatikánského koncilu. Na místě oltáře stanul obětní stůl z rumunského mramoru, plastiky apoštolů z Mockerova oltáře sv. Petra a Pavla byly zrestaurovány a umístěny na zeď za obětním stolem. Nad kněžištěm bylo zasazeno břevno s vyřezávanou sochou Krista na kříži. Dlažba celého kostela byla zhotovena z bílého vračanského vápence (druh mramoru) a do podlahy vloženo ústřední vytápění. Renesanční malby byly zrestaurovány a celý kostel vymalován. Bylo instalováno ozvučení a nová osvětlovací tělesa, v nichž byly ukryty reproduktory. Byly zhotoveny nové lavice z lehké kovové konstrukce obložené dřevem, což zvýšilo kapacitu míst k sezení v hlavní lodi pro více než 250 osob. V roce 1973 bylo v kostele zavěšeno 23 nových obrazů výše zmiňované Křížové cesty. V roce 1977 byly instalovány nové varhany. V dalších letech probíhaly práce v tichosti, zejména na úpravách k zamezení vlhkosti a jiné.

  V letech 1991–1994 probíhaly další velké opravy. Nová střecha na věži, přeložení střechy na celém kostele a nové omítky na věži a kostele. Po té instalace nových číselníků hodin na věži a oprava hodinového stroje ve věži. Ten byl roku 1999 nahrazen moderním elektronickým hodinovým strojem řízeným satelitem. Původní stroj byl rozmontován a přemístěn do městského muzea na ledečském hradě, kde bude v chodu ve stálé expozici.

   V listopadu 1999 byly požehnány a zavěšeny dva nové zvony – Petr a Pavel (361kg) a Maria (191kg) a instalováno elektrické zvonění. Celý náklad byl hrazen z darů a sbírek věřících, od občanů města a okolí, z darů podnikatelů a příspěvku města Ledeč nad Sázavou.

   V roce 1999 byla také zahájena rozsáhlá rekonstrukce interiéru kostela. Postupně bylo instalováno nové ozvučení, rekonstruovány veškeré elektrické rozvody a rozvaděče.  Osvětlení interiéru bylo pojato zcela nově. Původní originální osvětlovací tělesa s reproduktory už technicky dosloužily a systém osvětlení byl založen na osvětlení klenby, prostor stejnoměrně rozmístěnými svítidly s rozptylovou clonou a směrovými reflektory na zvýraznění důležitých objektů.

   V roce 2004 byl celý kostel vymalován. V roce 2005 proběhla rozsáhlá oprava varhan.

   V roce 2000 uplynulo 650 let od uvedení kostela sv. Petra a Pavla v Ledči do seznamu kostelů v Čechách, datum přesného založení kostela není známo. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube