07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:00 - 23:00
Otevřený kostel
Od 15:00 po celý večer lze v jižní boční lodi navštívit výstavu "Krajina očima tří" malířů Silvie Hlubučkové, Pavla Soukupa a Jiřího Borovičky.
17:30 - 17:50
Prohlídka kostela očima historika
Stručné představení dějin kostela. Prohlídku povede historik Karel Pacovský. Sraz zájemců bude před vchodem do kostela.
18:00 - 18:20
Prohlídka kostela očima farářky
Evangelická farářka Anna Pokorná během prohlídky představí, jak vůbec kostel vypadá a k čemu slouží. Nastíní také fungování Českobratrské církve evangelické, která kostel spravuje. Farářku je možné odchytit i k následným rozhovorům.
18:30 - 18:55
Koncert místního německého pěveckého sboru Martins-Chor
Pěvecký sbor Martins-Chor je uskupení, které vzešlo z mezinárodního společenství, které se v kostele sv. Martina ve zdi schází k pravidelným německým bohoslužbám.
19:00 - 19:20
Prohlídka kostela očima historika
Stručné představení dějin kostela. Prohlídku povede historik Karel Pacovský. Sraz zájemců bude před vchodem do kostela.
19:30 - 19:50
Prohlídka kostela očima farářky
Evangelická farářka Anna Pokorná během prohlídky představí, jak vůbec kostel vypadá a k čemu slouží. Nastíní také fungování Českobratrské církve evangelické, která kostel spravuje. Farářku je možné odchytit i k následným rozhovorům.
20:00 - 20:20
Muzikanti bez domova
Krátký koncert Muzikantů bez domova. Nestálé seskupení hudebníků, které spojuje láska k hudbě a zkušenost s životem na ulici, nebo práce s lidmi bez domova.
20:30 - 20:50
Prohlídka kostela očima historika
Stručné představení dějin kostela. Prohlídku povede historik Karel Pacovský. Sraz zájemců bude před vchodem do kostela.
21:00 - 21:20
Prohlídka kostela očima farářky
Evangelická farářka Anna Pokorná během prohlídky představí, jak vůbec kostel vypadá a k čemu slouží. Nastíní také fungování Českobratrské církve evangelické, která kostel spravuje. Farářku je možné odchytit i k následným rozhovorům.
21:30 - 22:30
Ztišení se zpěvy z Taizé
Nechte se oslovit spiritualitou francouzské komunity Taizé. Jádrem ztišení jsou meditativní zpěvy v různých jazycích. Pro svou jednoduchost je modlitba ve stylu Taizé přístupná všem lidem bez ohledu na vyznání. Prayer in Czech/English.
22:45 - 23:00
Podvečer tvá čeládka, aneb ztišení na dobrou noc
Píseň s kytarou, krátké čtení, krátké slovo, modlitba a nakonec zase píseň. Zkrátka klasická evangelická pobožnost. Povede ji Anička Pokorná, farářka z Roztok u Prahy a farářka pro mládež.

Informace o kostele

WWW: http://www.martinvezdi.eu

Adresa kostela: Martinská

GPS: 50°4'58.890"N, 14°25'11.391"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Štěpán Groll

Návaznost na dopravu:

metro A, B - stanice Můstek

metro B - stanice Národní třída

tram 6, 9, 18, 22 - zastávka Národní třída

Kostel svatého Martina byl vystavěn nejprve v románském slohu v letech 1178-87, snad na místě předchozí románské kaple. Podle kostela byla nazvána i osada, pro níž byl tehdy postaven: Újezd svatého Martina. Ke kostelu patřil také hřbitov a škola. V letech 1249-53 byly vystavěny nové městské hradby, které farní osadu rozdělily na dvě části – před a za hradbami. Kostel byl tehdy přestavěn v gotickém slohu, jeho zeď přiléhala k hradbě, a proto se začal nazývat Sv. Martin ve zdi. Za Karla IV. byl kostel znovu goticky přestavěn a byla zvýšena jeho klenba (podlaha byla tehdy o dva a půl metru níže, než dnes!).

Do opravného hnutí, které vyústilo v českou reformaci, se faráři od sv. Martina zapojili velmi brzy – farář Václav z Jičína, zvaný Rohle, se o odpustcích „milostivého léta“ 1393 soukromě vyjádřil, že se nejedná o odpustky, ale o přeludy. Bylo to v době, kdy si odpustky ještě koupil i mladý Jan Hus. Nejvýznamnější okamžik Martina ve zdi nastal zanedlouho poté – na sklonku podzimu 1414 zde byla poprvé po několika stech letech v Praze opět vysluhována večeře Páně pod obojí způsobu – s chlebem a vínem pro všechny účastníky. Pod vlivem významného husitského teologa Jakoubka ze Stříbra ji vysluhoval místní kněz Jan z Hradce. Mistr Jan Hus, který chtěl večeři Páně pod obojí vysluhovat laikům, kteří o to mají hluboký duchovní zájem, se k tomu vyjádřil z věznice v Kostnici – Jakoubkovi ze Stříbra vzkázal „milý Kubo, nekvap tím, když se bohdá vrátím, chci toho věrně pomoci“. Kostel tehdy představoval, spolu s Betlémskou kaplí, sv. Vojtěchem a sv. Michalem, jeden z pilířů pražské reformace.

V husitské době byl Martin ve zdi oblíbeným pražským kostelem. Roku 1433 v něm proběhl tzv. Svatomartinský sněm. Budova v té době vzkvétala díky donátorům – r. 1488 k němu nechal majitel sousedního domu (Platejz) Holec z Květnice přistavět boční lodě v pozdně gotickém slohu. Za to si směl ze svého domu přistavět pavlač, vedoucí z jeho domu přímo do kostela – stopy po tomto vzdušném vstupu jsou ještě viditelné zvenku z východní strany. Roku 1498 darovala kostelu 5 kop míšeňských grošů, určených na víno k Večeři Páně, lounská měšťanka Dorota Vančurová, sestřenice slavného Dalibora z Kozojed. Roku 1520 propukl na území farnosti mor, který pak řádil po celé Praze. Na místním hřbitově byla pohřbena část padlých z bitvy na Bílé hoře r. 1620. Poslední evangelický zápis v kronice je z 13. prosince 1621: „Když mandát ze strany kněžstva“ (o vystěhování nekatolických kněží) „vydán byl pro pana faráře i některé jiné tehdáž, jenž se tu sešli a v svém vykročení žalostivě rozmlúvení své měli, dáno na 2 pinty vína 1 kr 8 gr 4. den.“ Roku 1622 již proběhl u Martina programový akt „odvolání“ kalicha na „místě činu“. Další výraznou událostí byl požár města 15. října 1678, při němž shořela střecha Martina ve zdi a bylo nutno opravit věž a přelít zvony, které se roztavily. V 18. století bylo na hřbitově pohřbeno několik členů rodiny Brokoffových, kteří měli nedaleko sochařskou huť.

Roku 1784 zrušil kostel i hřbitov císař Josef II. poté, co si ho osobně prohlédl a shledal, že „jest tmavý, vlhký a sešlý“. Budova sloužila jako skladiště, byty, obchody, slavné lahůdkářství i hostinec, snad i s tančírnou. V době asanace Starého města pražského na přelomu 19. a 20. století byla budova na přímý podnět politika Ladislava Riegra zakoupena městem a velmi zdařile zrekonstruována podle návrhu architekta Kamila Hilberta. Po první světové válce byl kostel dlouhodobě zapůjčen Českobratrské církvi evangelické. Od té doby slouží jako celocírkevní kostel, nejprve byl využíván pro účely evangelické vojenské správy, později pro práci s mládeží (večerní bohoslužby) a cizojazyčné bohoslužby (dříve v angličtině, nyní v němčině). V době komunistické diktatury představovaly večerní bohoslužby významné duchovní centrum evangelické mládeže, studující v Praze, a tak přispěly výrazným podílem k formování současné evangelické střední generace. V současnosti se v kostele scházejí dvě společenství – v neděli dopoledne od 10.30 se konají bohoslužby evangelického sboru německého jazyka a večer od 19.30 české bohoslužby (nejen pro mládež), při kterých se pravidelně střídají kazatelé. Martin ve zdi tak živě navazuje na kazatelskou tradici Betlémské kaple.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube