07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Klimkovice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostklimkovice.cz

Adresa kostela: Olbramická

GPS: 49°47'17.539"N, 18°7'30.427"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Rudolf Kopecký

Návaznost na dopravu:

MHD linka 64 , 53

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE U křižovatky ulic Lidická a Olbramická, Klimkovice Nejstarší budova ve městě je dnes po celkové rekonstrukci a slouží pro pořádání výstav, koncertů a jiných společenských akcí. Tento středověký kostel je nejstarším dochovaným historickým objektem ve městě. Počátky jeho existence sahají až k první polovině 16. století do doby silně ovlivněné náboženskou reformací. Tehdy v celém již samostatném klimkovickém panství se v kostele střídala správa katolická i evangelická (protestantská) podle toho, jaká vrchnost zde zrovna vládla. Poměrně dlouhé období náboženských sporů provázelo totiž dodržování zásady: „… čí kraj, toho lid, jeho víra i řeč …“. Sňatkem urozené paní Johanky z Bítova v roce 1513 získal její manžel Hynek I (Bruntálský) z Vrbna do svého majetku i celé klimkovické panství, k němuž kromě města Klimkovice s tvrzí a vodním stavem ve Vřesině, patřily vsi Lagnov, Martinov, Svinov a Polanka. V té době byla ale zdejší fara i původní dřevěný farní kostel sv. Kateřiny obsazeny evangelickým farářem, a tak nový feudální majitel města nechal v létech 1525 až 1529 postavit pro zastánce katolické víry tento menší nový kostelík Nejsvětější Trojice. Kostel je postaven v raně gotickém slohu na vyvýšenině západně od městského centra. Bližší podrobnosti o jeho stavbě, písemnosti ani jiné dokumenty k tomuto kostelu bohužel k dispozici nemáme. Podle nedoložených zpráv se ale zdá být docela věrohodné, že kostel byl v důsledku zmíněných náboženských reforem po dlouhá léta střídavé v držení jak katolíků, tak protestantů, zejména v 17. a 18. století. Teprve až ke konci tohoto období dochází ke stabilnějšímu i trvalejšímu náboženskému usmíření. Majitelé klimkovického panství z hraběcího rodu Wilczků změnili v roce 1681 své dřívější náboženské vyznání a přijali katolickou víru (současně s tím se ale rod poněmčil). Farní kostel sv. Kateřiny měl zase po létech svého katolického kněze. Menší kostelík Nejsvětější Trojice se od této doby stal naopak trvalejším sídlem zastánců ustupujícího protestantismu. Tuto skutečnost potvrzuje i znak kohouta na hřebeni střechy kostela, který se zde po stavebních úpravách v 18. stol. zachoval až do dnešních dnů. V roce 1766 se k tomuto kostelu přemístilo z centra Klimkovic i pohřebiště a v jeho okolí vznikl hřbitov. Jednou z příčin přemístění hřbitova byla patrně i velká epidemie moru, která město zasáhla v průběhu slezských válek v roce 1758 – 59. Měla totiž za následek úmrtí nejméně 381 osob z celkového počtu asi jednoho tisíce obyvatel města. Kostel Nejsvětější Trojice se tak stal na období příštích 207 let kostelem hřbitovním. Podle neověřených zpráv nebyl tento kostel za celou dobu své existence vysvěcen a také nikdy v minulosti nebyl evidován v majetku církevním. O jeho opravy, údržbu, rekonstrukce i obnovu se vždy postarali buďto samotní majitelé města, nebo v pozdějším období správa farního úřadu a obecní správa. K rozsáhlejším opravám objektu kostela došlo v průběhu druhé poloviny 18. století, v roce 1805, dále v posledním desetiletí 19. století a poté ještě v roce 1934. Souběžně s opravami kostela byly většinou prováděny i nezbytné opravy a údržba areálu hřbitova. Ve druhé polovině 20. století dochází postupně k výraznějšímu zanedbávání celého areálu a provozován je vlastně jen hřbitov. Kostel pouze s omezením, neboť je v něm poškozená střecha, do níž zatéká, a celá budova stále více celkově chátrá. Současně i kapacita hřbitova je již nepostačující, je zde mnoho hrobů dlouhodobě bez údržby. V souvislosti se zprovozněním nového městského hřbitova v Klimkovicích je na tomto „starém hřbitově“ v roce 1973 hrobové pohřbívání ukončeno a celý prostor je provozně uzavřen. Po dobu dalších 15ti let je hřbitov již zcela bez využití (průběh tzv. “doby tlení“). Pro veřejnost je z bezpečnostních důvodů nepřístupný. Z pramenů o historii města Klimkovice zpracoval ing. Jiří Pillich – kronikář města Klimkovice, listopad 2006

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube